Typkoder för fastigheter

Beställ fastighetsregister utifrån typkod…

Beställ fastighetsregister med lagfaren ägare utifrån typkod här: Fastighetsregistret

Vid fastighetstaxeringen bestämmer Skatteverket en typkod för varje fastighet. Du kan inte själv välja typkod för din fastighet, men om du anser att din typkod är felaktig kan du be att Skatteverket kontrollerar den.

Här ser du en sammanställning av de typkoder för fastigheter som används idag. Du kan också se i vilken utsträckning en typkod har någon särskild juridisk betydelse. Typkoder för olika fastighetstyper:

Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter

110  Lantbruksenhet, obebyggd 

113  Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor 

120  Lantbruksenhet, bebyggd 

121  Lantbruksenhet, enbart ekonomibyggnad

122  Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad 

180  Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

181  Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) 

197  Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor 

199  Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor

Gamla typkoder (gäller fastighetstaxeringsår 2022 och tidigare)

110 Lantbruksenhet, obebyggd 

113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor 

120 Lantbruksenhet, bebyggd 

121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall

122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad 

180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) 

197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor 

199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor

Fastighetstyp 2 – Småhusenheter

210  Småhusenhet, tomtmark

213  Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

220  Småhusenhet, bebyggd 

223  Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler 

225  Småhusenhet, småhus på ofri grund 

230  Småhusenhet,  grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL

240  Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 

280  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

281  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 

299  Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Gamla typkoder (gäller fastighetstaxeringsår 2014 och tidigare)

210  Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad 

211  Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad 

212  Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål 

213  Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

220  Småhusenhet, helårsbostad

221  Småhusenhet, fritidsbostad 

222  Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader 

223  Småhusenhet, med lokaler 

240  Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 

280  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

281  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 

299  Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter

310  Hyreshusenhet, tomtmark 

311  Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 

313  Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

320  Hyreshusenhet, bostäder

321  Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 

322  Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 

323  Hyreshusenhet, kiosk 

324  Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 

325  Hyreshusenhet, lokaler

326  Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 

340  Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 

380  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

381  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 

399  Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

 

Gamla typkoder (gäller fastighetstaxeringsår 2015 och tidigare)

310  Hyreshusenhet, tomtmark 

311  Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 

313  Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

320  Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

321  Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 

322  Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 

323  Hyreshusenhet, kiosk 

324  Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 

325  Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

326  Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 

340  Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 

380  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

381  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 

399  Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 4 – Industrienheter

411  Industrienhet, tomtmark 

412  Industrienhet, med saneringsbyggnad 

413  Industrienhet, upplag eller uppställningsplats 

414  Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

415  Industrienhet, fiskefastighet 

420  Industrienhet, industrihotell 

421  Industrienhet, kemisk industri 

422  Industrienhet, livsmedelsindustri 

423  Industrienhet, metall- och maskinindustri 

424  Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri 

425  Industrienhet, trävaruindustri 

426  Industrienhet, annan tillverkningsindustri 

430  Industrienhet, bensinstation 

431  Industrienhet, reparationsverkstad 

432  Industrienhet, lager 

433  Industrienhet, annan övrig byggnad 

443  Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation 

480  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

481  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 

497  Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr 

498  Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr 

499  Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter

510  Ägarlägenhetsenhet, obebyggd 

513  Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

520  Ägarlägenhetsenhet, bostad 

580  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 

581  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

Fastighetstyp 6 – Täkter

610  Industrienhet, obebyggd täktmark 

613  Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr 

620  Industrienhet, bebyggd täktmark 

699  Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 7 – Elproduktionsenheter

711  Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall 

712  Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk 

713  Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde < 50 000 

714  Elproduktionsenhet, ersättningskraft 

715  Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk 

716  Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk 

717  Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning 

718  Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk 

719  Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde < 50 000 

720  Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 

730  Elproduktionsenhet, kärnkraftverk 

731  Elproduktionsenhet, kondenskraftverk 

732  Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk 

733  Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning 

734  Elproduktionsenhet, vindkraftverk 

739 Elproduktionsenhet, vindkraftverk byggn.värde <50 000 

740  Elproduktionsenhet, vindkraftverk i vattenområde 

790  Elproduktionsenhet, vindkraftverk som inte tagits i drift 

799  Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 8 – Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)

810  Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad 

820  Specialenhet, distributionsbyggnad 

821  Specialenhet, reningsanläggning 

822  Specialenhet, värmecentral 

823  Specialenhet, vårdbyggnad 

824  Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning 

825  Specialenhet, skolbyggnad 

826  Specialenhet, kulturbyggnad 

827  Specialenhet, ecklesiastikbyggnad 

828  Specialenhet, allmän byggnad 

829  Specialenhet, kommunikationsbyggnad 

890  Specialenhet, försvarsbyggnad

Vad är en typkod?

Typkod är inte något rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Det är en tresiffrig beteckning som tillämpas av Skatteverket av administrativa skäl. Skatteverket anger ändå typkoden i beslut om fastighetstaxering, eftersom den på ett enkelt sätt återspeglar fastighetstaxeringslagens bestämmelser om olika typer av taxeringsenheter.

Användandet av typkoder har sedan lång tid tillbaka blivit så etablerat i samhället att många aktörer utanför Skatteverket använder dem som underlag för bedömningar i sina verksamheter. Som exempel kan nämnas Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen och banker och andra kreditgivare för fastighetsfinansiering. En fastighetsägare kan ha rätt att överklaga den typkod som Skatteverket bestämt, om det är av ekonomisk betydelse.

Typkoden definieras alltid av en klartext

Varje typkod har en bestämd klartext. För exempelvis typkod ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler” innebär den första siffran ”3” att fastigheten är indelad som hyreshusenhet, och den andra och tredje siffran ”21” att hyreshusenheten består av en eller flera byggnader med både bostäder och lokaler samt tomtmark till dessa.

Beställ fastighetsregister med lagfaren ägare utifrån typkod här: Fastighetsregistret

Kontakta oss om adresser till fastighetsägare…

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till fastighetsägare och på kontorstid så går det även att kontakta oss på telefon 026-423 20 00 eller skicka e-post till info@brfregistret.se

Meddelanden inkomna före kl.14:00 svarar vi i regel på samma dag.

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser till fastighetsägare och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

Typkoder för fastighet